Planowanie i budżetowanie projektów

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:PM/PLAN

Poziom zaawansowania:
pert

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

28 maj
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

26 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

23 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

13 luty
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Planowanie i budżetowanie projektów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Kierowników projektów
 • Członków zespołów projektowych
 • Liderów zespołów projektowych
 • Managerów wszystkich szczebli zarządzania

Zalety

 • Umiejętność szacowania kosztów i czasu trwania zadań przy wykorzystaniu różnych technik estymacji
 • Aktywne zarządzanie ryzykiem i jego uwzględnienie w zakładanych szacunkach
 • Wykorzystywanie wiedzy historycznej do eksploracji przyszłych wyników szczególnie w zakresie kosztów i czasów realizacji poszczególnych zadań
 • Podejmowanie optymalnych decyzji na podstawie analiz harmonogramu i zależności pomiędzy implementowanymi funkcjonalnościami
 • Łatwiejsze osiąganie zamierzonych celów
 • Nabycie umiejętności właściwego przygotowywania założeń projektowych
 • Dostrzeganie punktów krytycznych i ograniczeń we własnych projektach
 • Reagowanie na symptomy niekorzystnych zmian zachodzących w projektach
 • Uwzględnienie czynników ryzyka w estymacjach budżetowych i szukanie świadomej drogi postępowania skierowanej na redukcję kosztową (dodatkowej pracochłonności) oraz skutków płynących z zagrożeń dla celów projektowych

Cele szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zakresu szacowania, wnioskowania i replanowania zakresu projektu na podstawie złożoności wymagań i pracochłonności
 • Wyjaśnienie jaki jest cel przygotowania wycen z perspektywy interesariuszy oraz w jaki sposób ją obronić przed kluczowymi stronami w projekcie
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które pozwolą we właściwy sposób dokumentować założenia projektowe
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy członka zespołu developerskiego
 • Konsultacje i wymiana praktycznych doświadczeń między uczestnikami warsztatów i trenerem

Program

Przegląd wiedzy z zakresu przygotowania planów realizacji projektu

 • Cykl życia projektu i elementy planistyczne – czyli jak zachować zintegrowane podejście do planowania z perspektywy członków zespołu projektowego
 • Wykorzystanie modelu ograniczeń do opracowania planu zależności wymagań
 • Przegląd narzędzi i technik planowania przedsięwzięć
 • Prezentacja przykładów wymagań dla projektów – nauka płynąca z doświadczeń
 • Proces przygotowania spójnych założeń do projektu

Wykorzystanie technik alokacji i estymacji wykorzystania zasobów w projektach

 • Cele opracowania wycen z perspektywy interesariuszy projektu i inwestowaniu w krytyczne funkcjonalności projektowanego rozwiązania
 • Analiza wpływu zmian wymagań na budżet całego projektu
 • Elementy związane z monitorowaniem i kontrolą kosztów projektu
 • Przedstawienie głównych technik szacowania zasobów
 • Podział kosztów w projektach i metodyki ich szacowania
 • Poziomy dokładności szacowania eksperckiego
 • Uwzględnienie ograniczeń i bilansowanie zasobów – przegląd głównych błędów zespołów projektowych
 • Szacowanie ryzyka i konieczność uwzględnienia dodatkowej pracochłonności

Techniki i metody szacowania w projektach

 • Wyceny wewnętrzne i zewnętrzne oraz analiza wniosków dla Właściela Produktu, Sprzedaży, Kierownika Projektu, Zespołu DevOps
 • Poziomy złożoności wymagań i matryca RTM
 • Technika oceny złożoności technologicznej
 • Technika oceny złożoności organizacyjnej
 • Technika estymacji przez analogię.
 • Metody estymacji oparte o stosunek rozmiar-koszt
 • Metoda bottom-up
 • Modele parametryczne
 • Technika Delficka
 • Technika PERT
 • Metoda top-down
 • Technika Poker Game

Wyznaczanie planu bazowego i monitorowanie realizacji zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem

 • Znaczenie planu bazowego w kontekście monitorowania uzyskanych wyników i konieczności aktualizacji założeń i ponownej wyceny implementacji funkcjonalności
 • Proces zarządzania zmianą wymagań i jego wpływ na re-estymaty
 • Metody gradacji i selekcji proponowanych zmian w projekcie
 • Aktualizacja planu bazowego i wyznaczanie nowych planów bazowych
 • Diagnozowanie przyczyn wystąpienia odchyleń i konieczność wyjaśniania przez zespoły developerskie odchyleń
 • Ocenia końcowa uzyskanych efektów i zapewnienie właściwej komunikacji

Zarządzanie finansami w projektach i ich wpływ na proces budżetowania

 • Szacowanie kosztów – rodzaje, cechy i funkcje estymacji
 • Określanie budżetu – procedury szacowania kosztów projektu top-down i bottom-up
 • Kontrolowanie kosztów (wkład, narzędzia i techniki, rezultaty)
 • Określanie kosztów podlegających sterowaniu
 • Kalkulowanie kosztów na podstawie czasu pracy
 • Rozkład kosztów na podstawie cyklu życia projektu
 • Krzywa "spalania" – czyli jak racjonalnie oceniać efektywność wykorzystania zasobów finansowych
 • Tworzenie planu bazowego kosztów i jego monitorowanie w projekcie

Ocena rentowności projektów inwestycyjnych - wskaźniki finansowe

 • Okres zwrotu (Payback Period)
 • Zaktualizowana wartość netto NPV (Net Present Value)
 • Wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji IRR (Internal Rate of Return)
 • Wskaźnik efektywności/zyskowności (Profitability Index)
 • Zwrot z inwestycji ROI (Return of Investment)

Cele i główne elementy procesu zarządzania ryzykiem

 • Definiowanie pojęcia ryzyka.
 • Określenie miejsca ryzyka w zarządzaniu i kontroli.
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem
 • Kultura zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Budowanie dojrzałości organizacji, a zarządzanie ryzykiem

Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach i ich wpływ na budżet

 • Właściwości ryzyka
 • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli
 • Elementy składowe zarządzania ryzykiem a cykl życia projektu

Pryncypia w zarządzaniu ryzykiem

 • Istota i cel zarządzania ryzykiem
 • Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem na poziomie projektu, programu i portfela inicjatyw infrastrukturalnych
 • Kategoryzacja ryzyka i ich konsekwencji w odniesieniu do celów projektu
 • Monitorowanie ryzyka oraz właściwe podejście od interpretacji skuteczności podjętych działań

Wykorzystanie standardów do zarządzania ryzykiem

 • Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem i możliwości ich wykorzystania w organizacji
 • Standard zarządzania projektami PMBoK i obszar wiedzy z zarządzania ryzykiem
 • Zasady wdrożenia standardu PMBoK w organizacji i zapewnienie efektywnego systemu monitorowania ryzyka na poziomie portfela inicjatyw, programów i konkretnych projektów

Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka

 • Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka – ćwiczenia praktyczne
 • Kwantyfikacja ryzyka i metodyka postępowania z dodatkowym narzutem kosztowym przy uwzględnieniu wymagań wysokopoziomowych

Podsumowanie i wnioskowanie końcowe

 • Dyskusja panelowa i podsumowanie szkolenia
 • Wymiana doświadczeń oraz przegląd zrealizowanych celów

Podobne szkolenia