Zarządzanie portfelem inicjatyw biznesowych - holistyczne spojrzenie na zmiany w IT

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:ZPIB

Poziom zaawansowania:
businessportfolio

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Zarządzanie portfelem inicjatyw biznesowych - holistyczne spojrzenie na zmiany w IT

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Menedżerowie odpowiedzialni za testowanie, rozwój oprogramowania i utrzymanie systemów IT

Zalety

 • Przedstawia techniki i narzędzia zarządzania portfelem projektów, które pozwolą na budowę portfela projektów w organizacjach z punktu widzenia celów biznesowych
 • Zastosowanie zasad efektywnego wyboru i skutecznej realizacji zbioru projektów
 • Zastosowania w praktyce łączenia odpowiedzialności biznesowej z projektową
 • Tworzenia i zarządzania inicjatyw projektowych i lepszej ich integracji
 • Przedstawienie procesów zarządzania projektami, programami i portfelem projektów w kontekście organizacji
 • Poznanie roli Biura Zarządzania Portfelem i umiejętność wyboru zakresu usług, które powinny być świadczone w organizacji przez PMO
 • Omówienie problemów i wyzwań związanych wdrożeniem procesu Zarządzania Portfelem Projektów i Biura Zarządzania Portfelem w organizacji
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią i praktyką zarządzania portfelem inicjatyw prowadzonych w warunkach niepewności i wdrożenia zasad optymalizacji procesów IT, tak aby finalnie sprostać oczekiwaniom użytkowników końcowych
 • W szczególności uczestnicy nauczą się zarządzać portfelem łącząc podejście klasyczne i zwinne do zarządzania projektem lub programem transformacyjnych zmian IT
 • Przekazanie uczestnikom szkolenia w sposób przystępny i uporządkowany wiedzy z zarządzania projektami i procesami IT
 • Wypracowanie zasad i reguł pracy zespołowej poprzez czytelne zdefiniowanie odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych dla poszczególnych ról z zespole projektowym, programowym i portfela
 • Koncentracja na korzyściach i wymianie doświadczeń zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników efektywności, zwiększenia satysfakcji klientów, poprawy terminowości zaplanowanych działań
 • Nabycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać realizując projekty lub w nich uczestnicząc, ale również podejmować proaktywne działania optymalizacyjne wykorzystując świadomie równe techniki Agile do optymalizacji procesów
 • Zachęcenie uczestników szkolenia do zastosowania poznanych w trakcie szkolenia technik i narzędzi do realizacji swoich zadań i przedsięwzięć w codziennej pracy

Program

Wprowadzenie: projekt, program, portfel

 • Procesy a projekty w organizacji IT
 • Rola zarządzania portfelem projektów w zarządzaniu firmą IT

Definiowanie portfela zmian w obszarze IT

 • Powiązanie portfela ze strategią organizacji
 • Plan Zarządzania Portfelem
 • Identyfikacja komponentów portfela
 • Wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela
 • Priorytetyzacja projektów
 • Budowanie systemu metryk efektywności portfela

Reguły iteracyjnego procesu zarządzania portfelem

 • Przygotowanie
 • Kategoryzacja
 • Identyfikacja
 • Planowanie
 • Ocena
 • Selekcja
 • Priorytetyzacja
 • Równoważenie
 • Uruchamianie
 • Autoryzacja
 • Akceptacja
 • Kapitalizacja
 • Raportowanie
 • Przeglądanie
 • Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów

Dostosowanie portfela projektów

 • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
 • Zarządzanie podażą i popytem - analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Zarządzanie wartością portfela - analiza kosztów i korzyści projektowych
 • Zarządzanie ryzykiem portfela
 • Zarządzanie strategiczną zmianą

Autoryzacja i kontrola portfela projektów

 • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji

Wprowadzenie do adaptacyjnego zarządzania projektami

 • Potrzeba zmian w filozofii zarządzania projektami?
 • Struktura i założenia projektu adaptacyjnego
 • Kiedy warto zarządzać adaptacyjnie z uwzględnieniem relacji biznesowych Klient - Dostawca
 • Podstawowe wartości adaptacyjne

Zasady przewodnie agile w budowaniu portfela zmian

 • Planowanie i kontrola
 • Wytwarzanie a zapewnienie zgodności z wymogami formalnymi
 • Progresywna redukcja ryzyka
 • Wytwarzanie wcześniejszych korzyści

Model adaptacyjnego zarządzania projektem, programem i portfelem zmian

 • Zasady i praktyki
 • Ramy strukturalne procesu adaptacyjnego
 • Faza 1: Tworzenie wizji
 • Faza 2: Planowanie adaptacyjne
 • Faza 3: Eksploracja
 • Faza 4: Adaptacja
 • Faza 5: Zamknięcie projektu
 • Praktyki adaptacyjne

Planowanie w projekcie adaptacyjnym i jej wpływ na poziom portfela inicjatyw

 • Identyfikacja ograniczeń w projekcie
 • Planowanie w warunkach niepewności: plan iteracji, inkrementalne dostarczanie funkcjonalności
 • Planowanie zadań a planowanie funkcjonalności

Praca w iteracjach i system raportowania postępów na poziomie portfela

 • Samoorganizacja i samodyscyplina zespołu projektowego
 • Rola kierownika w projektach zarządzanych adaptacyjnie
 • Budowanie kultury odpowiedzialności
 • Utrzymywanie niskiego koszt zmian
 • Zdolność zespołu do adaptacji

Podsumowanie szkolenia

Podobne szkolenia