Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

1450 PLN+23% VAT (1783 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:IT/UMOWY

Poziom zaawansowania:
gdprit-contracts

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

15 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Kulicki

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Termin:

7 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Kulicki

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Lokalizacja:

WarszawaZdalne

Termin:

5 lipiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

1450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów występujących po stronie zamawiającego w projektach IT, w szczególności dla wewnętrznych prawników, biura zakupów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów IT i zarządzanie umowami IT

Wymagania

 • Posiadanie podstawowej wiedzy/doświadczenia w zakresie projektów IT

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i poznanie siatki pojęciowej w zakresie projektów i umów IT
 • Omówienie praktycznych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy informatyczne
 • Praktyczne przygotowanie do negocjowania umów IT z perspektywy zamawiającego
 • Przekazanie wiedzy na temat zabezpieczenia przez zamawiającego kluczowych ryzyk projektowych

Program

Podstawowe informacje dot. projektów IT

 • Specyfika projektów IT
 • Przebieg projektu IT w podstawowych metodykach

Charakterystyka umów w IT. Podstawowe zobowiązania stron

 • Rodzaje umów w IT
 • Charakter prawny umów w IT
 • Zobowiązania wykonawcy w zakresie zgodności z wymogami zamawiającego, np. AML, RODO, bezpieczeństwo, inne wymogi ustawowe (compliance)
 • Obowiązek współdziałania zamawiającego - uwarunkowania ustawowe a umowne

Aspekty techniczne wykonania oprogramowania

 • Wymagania funkcjonalne systemu - rola analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego
 • Infrastruktura techniczna (sprzęt)

Organizacja projektu

 • Plan komunikacji - sprawne określenie zasad kontaktu między stronami, opis ról w projekcie
 • Zarządzanie zmianą - zapewnienie elastyczności projektu poprzez ustalenie zasad wnioskowania i akceptowania zmian
 • Kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców

Odbiór świadczeń określonych umową

 • Weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji)
 • Procedury odbioru
 • Ryzyka związane z klauzulami odbiorowymi

Wynagrodzenie

 • Modele wynagrodzenia (fixed price, T&M)
 • Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia

Odpowiedzialność i kary umowne

 • Ogólne zasady odpowiedzialności
 • Rozszerzenie odpowiedzialności
 • Limitowanie odpowiedzialności - kiedy zamawiający nie powinien stosować limitów?
 • Kary umowne - rodzaje, charakterystyka, cel
 • Główne problemy z dochodzeniem odpowiedzialności od wykonawcy

Gwarancja na oprogramowanie

 • Treść zobowiązania gwarancyjnego
 • Gwarancja a rękojmia
 • Stosunek gwarancji do usług utrzymania

SLA (service level agreement)

 • Ustalenie oczekiwanej dostępności i czasów reakcji/naprawy/obejścia
 • Kategoryzacja błędów
 • Procedury zgłaszania błędów
 • Mechanizmy kar umownych w przypadku niedotrzymania parametrów SLA

Ochrona zamawiającego

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesienie na rachunek bankowy/gwarancja bankowa)
 • Zobowiązanie wykonawcy do posiadania określonego ubezpieczenia

Prawa własności intelektualnej

 • Przedmiot praw autorskich w umowach IT - co jest utworem?
 • Współtwórczość
 • Utwór pracowniczy
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych
 • Licencja, modele i zakres licencji
 • Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania - uregulowania szczególne
 • Najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT

Poufność i ochrona danych

 • Klauzule poufności
 • Ochrona danych osobowych w projektach IT
 • Kwestia bezpieczeństwa informacji zamawiającego
 • Zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego

Zakończenie współpracy

 • Odstąpienie od dzieła (umowne i ustawowe, skutki odstąpienia)
 • Wypowiedzenie (rodzaje wypowiedzenia, terminy, ograniczenia, skutki wypowiedzenia)
 • Exit plan jako dokument określający obowiązki stron w przypadku zakończenia współpracy (np. transfer know-how, usunięcie danych, rozliczenia)

Podobne szkolenia