Przygotowanie do certyfikacji PMP

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PM/PMP

Poziom zaawansowania:
projectsmanagementpmp

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Przygotowanie do certyfikacji PMP

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Kierowników projektów pragnących poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, poprzez zgłębienie dobrych praktyk zarządzania projektami promowanych przez Project Management Institute oraz przejście certyfikacji Project Management Professional®

Wymagania

 • Minimum ok. 3 lat doświadczenia praktycznego jako project manager
 • Wcześniejsza znajomość PMBoK Guide® nie jest wymagana

Zalety

 • Struktura naszego szkolenia odzwierciedla etapy realizacji typowego dużego projektu: powstanie potrzeby biznesowej, wybór metody realizacji, budowę zespołu, codzienną realizację, zamykanie. Dzięki temu omawiane pojęcia nie są abstrakcyjne, a uczestnikom łatwo jest przełożyć je na codzienną pracę
 • Forma szkolenia kładzie nacisk na angażującą dyskusję, prowadzoną przez trenera w kontekście codziennej pracy uczestników, wspomaganą platformą do wirtualnej kolaboracji. Celem jest maksymalizacja interakcji, aktywizacja wszystkich sposobów nauki (dyskusja, słuchanie, obserwacja), nacisk na autorefleksję uczestników oraz przełożenie pozyskanej wiedzy na codzienną pracę
 • Niezależnie, czy prowadzą Państwo projekty w modelu agile, czy waterfall, nasze szkolenie mówi o zarządzaniu projektami holistycznie i przygotowuje do pracy zarówno w środowisku zwinnym, predyktywnym, jak i hybrydowym
 • Książka PMP® Exam Prep 11th edition w cenie szkolenia

Cele szkolenia

 • Wzmocnienie umiejętności zarządzania projektami: skonfrontowanie dotychczasowego doświadczenia z najlepszymi praktykami promowanych przez Project Management Institute
 • Poznanie najnowszych trendów w obszarze zarządzania projektami
 • 35 godzin formalnej edukacji z zakresu zarządzania projektami, która umożliwi przystąpienie do egzaminu PMP®
 • Efektywne przygotowanie do PMP®: przykładowe pytania, ćwiczenia oraz praktyczne instrukcje odnośnie przygotowania do egzaminu

Program

Kontekst biznesowy projektów i rola project managera

 • Pochodzenie projektów, business case, kryteria wyboru, NPV, dostarczanie wartości
 • Projekt vs. program i portfel
 • Rodzaje struktur organizacyjnych i ich wpływ project managera
 • Rola sponsora projektu
 • PMO - formy i role

Inicjacja projektu, zbudowanie pozycji project managera

 • Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy
 • Karta projektu

Wybór metod realizacji projektu

 • Cykl życia projektu
 • Modele realizacji projektu: predyktywny (waterfall), iteracyjny, inkrementalny, adaptywny (agile)
 • Obszary zarządzania projektem: zakres, czas, ryzyko, budżet, jakość, interesariusze, zasoby, zakupy, integracja
 • Procesy, techniki, narzędzia
 • Dokumenty projektowe, m.in. macierz wymagań, WBS, roadmapa, backlog, rejestr ryzyk, rejestr interesariuszy, budżet, plan zarządzania projektem, plan komunikacji

Holistyczne planowanie projektu

 • Rodzaje wymagań, zbieranie wymagań, pakiety zadań, WBS, epiki, historie użytkowników
 • Planowania kosztu, harmonogramu, zasobów, komunikacji, kontroli zmian i jakości
 • Techniki estymacji czasu i kosztu w projektach waterfall i agile
 • Gantt chart, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny, plan wydań, planowanie iteracji (sprintów), kroków milowych, roadmap
 • Resource Breakdown Structure (RBS)
 • Składowe budżetu projektu, rezerwy budżetowe
 • Definicja jakości, koszt jakości, częste błędy w zarządzaniu jakością, zarządzanie vs. kontrola jakości, plan zarządzania jakością
 • Apetyt na ryzyko, rejestr ryzyk, rodzaje ryzyk, strategie odpowiedzi na ryzyka, proces zarządzania ryzykiem
 • Planowanie zakupów, strategie zakupowe, rodzaje kontraktów, dokumenty zakupowe, proces zakupowy

Pozyskanie zasobów i budowa wysokowydajnego zespołu projektowego

 • Rozpoczynanie pracy: pozyskanie zasobów i proces zakupowy
 • Rozwój zespołu projektowego, budowa zespołu, organizacja zespołu, macierz odpowiedzialności
 • Autorytet project managera, style przywództwa
 • Charakterystyka wysoko wydajnego zespołu i narzędzia do jego budowy
 • Przywództwo służebne w kontekście podejścia adaptywnego
 • Praca z zespołem rozproszonym i międzynarodowym
 • Model rozwoju zespołu Tuckmana, Teorie motywacji Herzberga, Maslowa, McClellanda, McGregora

Codzienne zarządzanie pracą projektową

 • Wytwarzanie produktów projektu, kontrola jakości, walidacja zakresu
 • Zarządzanie jakością vs. kontrola jakości
 • Podstawy scrum: role, rytuały, procesy
 • Zarządzanie wiedzą projektową: utajoną i sprecyzowaną
 • Monitorowanie zaangażowania interesariuszy
 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Mierzenie postępu i wydajności w podejściu predyktywnym i adaptywnym
 • Ciągłe doskonalenie, efektywne retrospekcje
 • Wdrażanie odpowiedzi na ryzyka

Nadzór projektowy i angażowanie interesariuszy

 • Dostosowanie struktury nadzoru projektowego
 • Procesy i sposoby kontroli wymagań i zakresu (mierzenie wytworzonej wartości) w środowisku predyktywnym i adaptywnym
 • Scope creep i gold plating
 • Kluczowe wskaźniki kontroli projektu (zakres-koszt-czas) z wykorzystaniem Earned Value Management: SPI, SV, CPI, CV, EAC, VAC, TCPI - obliczenia, wykorzystanie, interpretacja

Zarządzanie zmianą

 • Zintegrowana kontrola zmian
 • Etapy kontroli zmian, projektowanie procesu, rola komitetu sterującego i Change Management Board
 • Zarządzanie zmianą w środowisku predyktywnym i adaptywnym

Zamykanie projektu lub jego fazy

 • Kroki i zadania przy zamykaniu projektu lub fazy

Egzamin PMP®

 • Forma i charakterystyka egzaminu
 • Zakres materiału, Exam Content Outline, PMBoK® Guide 6 oraz 7
 • Przykładowe pytania egzaminacyjne
 • Rejestracja na egzamin
 • Przygotowanie z wykorzystaniem książki PMP® Exam Prep (w cenie szkolenia)

Podobne szkolenia