Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

1350 PLN+23% VAT (1660 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:IT/UMOWY

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Umowy w IT z perspektywy zamawiającego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów występujących po stronie zamawiającego w projektach IT, w szczególności dla wewnętrznych prawników, biura zakupów, kadry zarządzającej oraz wszystkich innych osób odpowiedzialnych za negocjowanie umów IT i zarządzanie umowami IT

Wymagania

 • Posiadanie podstawowej wiedzy/doświadczenia w zakresie projektów IT

Zalety

  Cele szkolenia

  • Nabycie wiedzy i poznanie siatki pojęciowej w zakresie projektów i umów IT
  • Omówienie praktycznych zagadnień prawnych dotyczących umów na systemy informatyczne
  • Praktyczne przygotowanie do negocjowania umów IT z perspektywy zamawiającego
  • Przekazanie wiedzy na temat zabezpieczenia przez zamawiającego kluczowych ryzyk projektowych

  Program

  Podstawowe informacje dot. projektów IT

  • Specyfika projektów IT
  • Przebieg projektu IT w podstawowych metodykach

  Charakterystyka umów w IT. Podstawowe zobowiązania stron

  • Rodzaje umów w IT
  • Charakter prawny umów w IT
  • Zobowiązania wykonawcy w zakresie zgodności z wymogami zamawiającego, np. AML, RODO, bezpieczeństwo, inne wymogi ustawowe (compliance)
  • Obowiązek współdziałania zamawiającego - uwarunkowania ustawowe a umowne

  Aspekty techniczne wykonania oprogramowania

  • Wymagania funkcjonalne systemu - rola analizy przedwdrożeniowej i projektu technicznego
  • Infrastruktura techniczna (sprzęt)

  Organizacja projektu

  • Plan komunikacji - sprawne określenie zasad kontaktu między stronami, opis ról w projekcie
  • Zarządzanie zmianą - zapewnienie elastyczności projektu poprzez ustalenie zasad wnioskowania i akceptowania zmian
  • Kontrola personelu wykonawcy oraz podwykonawców

  Odbiór świadczeń określonych umową

  • Weryfikacja dostarczonego oprogramowania (testowanie, okresy stabilizacji)
  • Procedury odbioru
  • Ryzyka związane z klauzulami odbiorowymi

  Wynagrodzenie

  • Modele wynagrodzenia (fixed price, T&M)
  • Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia

  Odpowiedzialność i kary umowne

  • Ogólne zasady odpowiedzialności
  • Rozszerzenie odpowiedzialności
  • Limitowanie odpowiedzialności - kiedy zamawiający nie powinien stosować limitów?
  • Kary umowne - rodzaje, charakterystyka, cel
  • Główne problemy z dochodzeniem odpowiedzialności od wykonawcy

  Gwarancja na oprogramowanie

  • Treść zobowiązania gwarancyjnego
  • Gwarancja a rękojmia
  • Stosunek gwarancji do usług utrzymania

  SLA (service level agreement)

  • Ustalenie oczekiwanej dostępności i czasów reakcji/naprawy/obejścia
  • Kategoryzacja błędów
  • Procedury zgłaszania błędów
  • Mechanizmy kar umownych w przypadku niedotrzymania parametrów SLA

  Ochrona zamawiającego

  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesienie na rachunek bankowy/gwarancja bankowa)
  • Zobowiązanie wykonawcy do posiadania określonego ubezpieczenia

  Prawa własności intelektualnej

  • Przedmiot praw autorskich w umowach IT - co jest utworem?
  • Współtwórczość
  • Utwór pracowniczy
  • Przeniesienie autorskich praw majątkowych
  • Licencja, modele i zakres licencji
  • Autorskie prawa majątkowe do oprogramowania - uregulowania szczególne
  • Najczęstsze problemy związane z prawami własności intelektualnej w projektach IT

  Poufność i ochrona danych

  • Klauzule poufności
  • Ochrona danych osobowych w projektach IT
  • Kwestia bezpieczeństwa informacji zamawiającego
  • Zasady udzielania zdalnego dostępu do środowisk zamawiającego

  Zakończenie współpracy

  • Odstąpienie od dzieła (umowne i ustawowe, skutki odstąpienia)
  • Wypowiedzenie (rodzaje wypowiedzenia, terminy, ograniczenia, skutki wypowiedzenia)
  • Exit plan jako dokument określający obowiązki stron w przypadku zakończenia współpracy (np. transfer know-how, usunięcie danych, rozliczenia)

  Podobne szkolenia