Trwają zapisy do grupy

Techniki myślenia analitycznego i podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze IT

Szkolenie ma na celu zapoznanie z technikami myślenia analitycznego oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do szeregu problemów biznesowych m.in. poprzez właściwe podejście do syntezy informacji

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:POD/DECYZ

qualityrequirements

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

21 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Martin Daliga

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

5 czerwca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Techniki myślenia analitycznego i podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze IT

Cele szkolenia

 • Zwiększenie efektywności poprzez podniesienie jakości tworzonych rekomendacji i podejmowanych decyzji oraz przyspieszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu od zebrania informacji do podjęcia optymalnej decyzji
 • Przegląd technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach
 • Zagadnienia związane z prezentacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem
 • Zastosowanie strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach (ćwiczenia)
 • Poznanie technik myślenia analitycznego oraz prezentowanie wyników
 • Dokładne analizowanie czynników wpływających na decyzje
 • Właściwe wykorzystanie metodyk podejmowania decyzji i koncentrowanie swojej uwagi na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia celów biznesowych
 • Poprzez właściwe zarządzanie informacją budowanie elastycznych wariantów decyzyjnych pozwalających na wykorzystanie potencjału organizacji
 • Tworzenie ciekawych i angażujących słuchaczy środków wizualnych do prezentacji własnych rozwiązań i wzmacnianie efektów podejmowanych decyzji
 • Obiektywna ocena wartości i trafność wyboru prezentowanych informacji
 • Poznanie i wykorzystanie technik myślenia analitycznego
 • Poznanie i wykorzystanie technik graficznej ilustracji i analizowania problemów
 • Dostarczanie optymalnych rozwiązań poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce

Zalety

 • Właściwe zarządzanie danymi źródłowymi oraz opracowywanie syntezy (raportów) o odpowiedniej jakości do podejmowanych działań optymalizacyjnych
 • Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych
 • Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji
 • Sprawniejszy proces podejmowania decyzji
 • Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych
 • Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do warsztatów szkoleniowych

 • Prezentacja Trenera
 • Prezentacja uczestników szkolenia
 • Ćwiczenie zespołowe: „Projekt IT - Spaghetti”

Zarządzanie podejmowaniem decyzji

 • Istota podejmowania decyzji biznesowych
 • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji
 • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji
 • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji
 • Case study, ćwiczenie symulacyjne: „Nic mnie to nie obchodzi”

Przełamywanie stereotypów na temat rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

 • Problem czy symptom? - istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze IT
 • Ćwiczenie: Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

Rozwiązywanie sytuacji problemowych w środowisku IT

 • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
 • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
 • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu
 • Brak danych szczegółowych? - techniki estymacji i wnioskowania statystycznego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych i podejmowaniu decyzji
 • Case study: „Chcemy być numerem 1 na rynku”

Laboratorium kreatywności i innowacyjności

 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów
 • Wprowadzanie pomysłów w życie
 • Kreatywność w obszarze IT - techniki twórczego myślenia w biznesie
 • Ćwiczenie: „Test windy” - komunikacja poprzez wartość dodaną

Siłownia umysłu - jakie elementy wpływają na jakość biznesu?

 • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy
 • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia
 • Polepszanie percepcji i „wrażliwości na informacje” - ćwiczenia
 • Zasady i metody zbierania danych i faktów
 • Porządkowanie i organizacja informacji
 • Ćwiczenie: Metoda 5S - nieustająca optymalizacja działań

Myślenie równoległe - warsztat symulacyjny

 • Brainstorming - ćwiczenie
 • Synektyka - ćwiczenie
 • Morfologia - ćwiczenie
 • Technika delficka - ćwiczenie
 • Porównania analogii - ćwiczenie
 • Metoda Crawforda - ćwiczenie
 • Analiza drzew decyzyjnych - ćwiczenie

Narzędzia i techniki analizy oraz syntezy informacji w projektach i procesach biznesowych

 • Analiza Visual Stream Mapping
 • Macierz BCG
 • Technika CATWOE
 • Technika MOST
 • Technika PESTLE

Rozwój umiejętności analitycznego podejścia do problemu

 • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań
 • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu
 • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami
 • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu

Nabycie płynności w korzystaniu z technik umożliwiających „wyjście poza utarty tok myślenia”

 • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach
 • Szybkość i dokładność spostrzegania
 • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych

Grupowe i zespołowe podejmowanie decyzji

 • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
 • Zalety i wady podejmowania decyzji
 • Kryteria do oceny rozwiązań
 • Priorytetyzacja rozwiązań
 • Ćwiczenie: Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi coachingowych w celu zwiększania odpowiedzialności za realizację ambitnych zadań biznesowych

Wybrane narzędzia zarządzania

 • Analiza danych macierzowych
 • Arkusz A3 - gnanie do rozwiązania
 • Wykres przyczynowo-skutkowy
 • Wykres podobieństw
 • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna
 • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej
 • Ćwiczenie: Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is-To Be oraz Value Proposition)

Podsumowanie warsztatów i wnioski końcowe

Autorem szkolenia jest Martin Daliga

Dr inż. Martin Daliga, absolwent MBA i ekspert w zakresie inżynierii wymagań, analizy biznesowej, zarządzania procesami biznesowymi w obszarze Lean Six-Sigma, Product Owner i SCRUM Master dla wielu inicjatyw projektowych, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami (ponad 200-osobowymi) realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 30 mln zł.…

Podobne szkolenia