Przygotowanie do uzyskania certyfikatu OCP Java Developer

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:OCPJD

Poziom zaawansowania:
ocpjd

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Przygotowanie do uzyskania certyfikatu OCP Java Developer

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osoby chcące przystąpić do egzaminu Oracle Certified Professional
 • Osoby chcące usystematyzować wiedzę w zakresie programowania w języku Java

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest umiejętność programowania w stopniu podstawowym w dowolnym obiektowym języku

Zalety

 • Szkolenie jest stale uaktualniane do pojawiających się kolejnych wersji języka w oparciu o wymagania najnowszych wersji certyfikatów
 • W trakcie kursu uczestnicy przyglądają się specyficznym aspektom języka zawartym w egzaminach, poznają przykładowe pytania i realizują próbne testy cząstkowe i całościowe
 • Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy uzyskali certyfikat OCPJD i wiedzą jak się do niego przygotować
 • Oprócz przygotowania do egzaminu szkolenie pomaga usystematyzować wiedzę dla programistów Java oraz może być sposobem na migrację do Javy z innego języka programowania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nabycie wiedzy i umiejętności programowania w języku Java w stopniu pozwalającym na przystąpienie do egzaminu uprawniającego do otrzymania certyfikatu OCPJD
 • Szczegółowe przedstawienie (zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej) zagadnień obejmowanych przez egzamin, zwracając jednocześnie uwagę uczestników na specyficzne aspekty poszczególnych elementów języka Java

Program

Wprowadzenie

 • Podstawowe informacje o certyfikacie OCP Java Developer
 • Podejście do egzaminu - formalności
 • Zasoby internetowe

Podstawy języka Java

 • Struktura klas, interfejsów i ich komponentów
 • Wykonywalne klasy Java, metoda main()
 • Pakiety, importowanie klas, import statyczny
 • Zakres widoczności, modyfikatory

Typy danych

 • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych, identyfikatory
 • Zmienne typów prostych, tablicowych, wyliczeniowych, klasy opakowujące
 • Zmienne typów obiektowych, referencje do obiektów
 • Operatory przypisania, arytmetyczne, logiczne, priorytet operatorów

Instrukcje sterujące wykonaniem programu

 • Instrukcje warunkowe: if, else, switch
 • Pętle for, for-each, while, do-while
 • Instrukcje break, continue, wykorzystanie etykiet

Operacje na tablicach

 • Tablice obiektów, deklaracja, alokacja, inicjalizacja
 • Tablice wielowymiarowe

Pola, metody i enkapsulacja

 • Zasięg zmiennych
 • Zmienne składowe obiektu i klasy (pola)
 • Deklaracja metod, parametry, wartość zwracana
 • Przekazywanie argumentów do metod
 • Przeładowanie metod (overload)
 • Konstruktory, bloki inicjalizacyjne
 • Cykl życia obiektu
 • Enkapsulacja

Dziedziczenie

 • Dziedziczenie z użyciem klas i interfejsów
 • Dziedziczenie a zakres widoczności
 • Dziedziczenie a przypisania, operator instanceof
 • Używanie konstruktorów i metod nadklasy
 • Polimorfizm, rzutowanie, overload a override

Wyjątki i asercje

 • Koncepcja sytuacji wyjątkowych w Java
 • Typy sytuacji wyjątkowych (klasy Exception, RuntimeException, Error)
 • Obsługa wyjątków (klauzule try, catch, multi-catch, finally, try-with-resources)
 • Przegląd wybranych wyjątków
 • Tworzenie zasobów auto-closeable
 • Wykorzystanie asercji

Praca z podstawowymi klasami z JDK

 • Klasa String, StringBuffer, StringBuilder
 • Operacje na napisach, równość napisów
 • Interfejs List, klasa ArrayList

Przykładowy test OCA

Zaawansowane pojęcia związane z klasami

 • Użycie klas: static inner class, local class, nested class, anonymous inner class
 • Użycie typu enum
 • Tworzenie i używanie wyrażeń lambda
 • Podstawowe wzorce projektowe

Kolekcje oraz typy generyczne

 • Tworzenie i wykorzystywanie klas ArrayList, TreeSet, TreeMap, ArrayDeque
 • Wykorzystanie interfejsów java.util.Comparator i java.lang.Comparable
 • Koncepcja strumieni w kontekście kolekcji
 • Tworzenie i wykorzystywanie typów generycznych

Interfejsy funkcyjne oraz Stream API

 • Wyrażenie lambda
 • Przegląd interfejsów funkcyjnych w pakiecie java.util.function
 • Wersje interfejsów funkcjonalnych dla typów prostych
 • Wyszukiwanie danych przy użyciu metod findFirst(), findAny(), anyMatch(), allMatch(), noneMatch()
 • Sortowanie danych
 • Użycie metod z klasy Collectors
 • Wykorzystanie klasy Optional

Zagadnienia związane z Date/Time API

 • Użycie klas LocalDate, LocalTime, LocalDateTime, Instant, Period i Duration
 • Zarządzanie kodem obsługującym różne strefy czasowe
 • Formatowanie dat

Obsługa Wejścia/Wyjścia

 • Koncepcja strumieni w Java
 • Rodzaje strumieni
 • Strumienie Binarne (InputStream, OuputStream i pochodne)
 • Strumienie Znakowe (Reader, Writer i pochodne)
 • Zagadnienia kodowania w strumieniach znakowych
 • Łączenie strumieni
 • Strumienie skojarzone z plikami oraz interakcja z systemem plików klasy (File, RandomAccessFile, FileOutputStream,FileInputStream)
 • Interfejs Serializable
 • Serializacja obiektów do strumieni (ObjectOutputStream,ObjectInputStream)
 • Modyfikacja domyślnej serializacji
 • Standardowe wejście/wyjście
 • Przykłady strumieni specjalizowanych

File I/O z NIO.2

 • Operowanie na ścieżkach do plików i katalogów z użyciem klasy Path
 • Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie plików z użyciem klasy Files
 • Rekurencyjna nawigacja po drzewie katalogów
 • Odczyt i zmiana atrybutów plików i katalogów
 • Znajdowanie plików przy użyciu klasy PathMatcher

Podstawy JDBC

 • Rejestracja sterownika
 • Wykonywanie zapytań
 • Transakcje
 • Projektowanie warstwy dostępu do danych

Wydajność i zarządzanie zasobami

 • Struktura pamięci
 • Metoda finalize i Garbage Collector
 • Monitorowanie zasobów wirtualnej maszyny

Programowanie aplikacji wielowątkowych

 • Konstrukcja wątków w Javie (Runnable i Thread)
 • Cykl życia wątku
 • Scheduler (zasada działania i priorytety)
 • Metody yield, join, sleep
 • Grupy wątków
 • Zagadnienia synchronizacji (wait, notify, notifyAll, zakleszczenie, zagłodzenie)
 • Klasy pakietu java.util.concurrent
 • Wykonawcy i pule
 • Fork/Join

Internacjonalizacja i lokalizacja aplikacji

 • Odczyt i zmiana ustawień językowych
 • Tworzenie pakietów zasobów dla poszczególnych języków
 • Ładowanie i używanie zasobów językowych w aplikacji
 • Formatowanie danych z użyciem NumberFormat, DateFormat

Moduły Java

 • Java Platform Module System
 • Architektura modułów
 • Deskryptor modułu
 • Usługi

Przykładowy test OCP

Podobne szkolenia