Wstęp do integracji systemów w oparciu o Mule ESB (część 2)

Sages
Ikona kalendarza
9 kwietnia 2018

W poprzednim wpisie omówiłem, czym jest integracja oraz przedstawiłem jeden z realnych scenariuszy, który możemy napotkać podczas wdrażania ESB w przedsiębiorstwie. W ramach tego wpisu omówimy krok po kroku na przykładzie Mule ESB realizację tego, co było omówione w poprzednim wpisie. Celem tego wpisu jest przedstawienie i omówienie realizacji usług na Mule w oparciu o trójwarstwową architekturę, którą omówiliśmy w poprzednim wpisie.

sap-channel

Pierwsza aplikacja kanałowa sap-channel, jak wcześniej wspomniałem, jest to stary interfejs oparty o SOAP, ponieważ takie było wymaganie projektu --- zachowanie SOAP API dla systemu SAP.

To co istotne dla nas to model danych zdefiniowany w pliku WSDL:

1<wsdl:types>
2<xsd:schema targetNamespace="http://Example.org" elementFormDefault="qualified" >
3<xsd:element name="GetAccount">
4<xsd:complexType>
5 <xsd:sequence>
6  <xsd:element minOccurs="0" name="account_id" type="xsd:string" />
7 </xsd:sequence>
8</xsd:complexType>
9</xsd:element>
10<xsd:element name="GetAccountResponse">
11<xsd:complexType>
12 <xsd:sequence>
13  <xsd:element minOccurs="0" name="account_id" type="xsd:string" />
14  <xsd:element minOccurs="0" name="account_name" type="xsd:string" />
15  <xsd:element minOccurs="0" name="account_phone" type="xsd:string" />
16 </xsd:sequence>
17</xsd:complexType>
18</xsd:element>
19</xsd:schema>
20</wsdl:types>

Model ten różni się od naszego kanonicznego konwencją nazewniczą oraz tym, że jest oparty o XML. Zgodnie z diagramem, istotnym punktem w implementacji naszej warstwy kanałowej będzie nie tylko wywołanie usługi na warstwie business ale także poprawny mapping odpowiedzi.

fig1.webp

Powyższy screen prezentuje realizację w Mule ESB przepływu dla sap-channel. Poniżej omówimy najważniejsze jego części:

Api-main to przepływ odpowiedzialny za publikację interfejsu SOAP opartego o plik WSDL. To co istotne, to komponent SOAP Router odpowiedzialny za przekierowywanie w zależności od wywołanej operacji na właściwy przepływ z implementacją. W naszym przypadku jest to operacja GetAccount zdefiniowana poniżej:

1<wsdl:message name="IAccount_GetAccount_InputMessage">
2	<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAccount" />
3 </wsdl:message>
4 <wsdl:message name="IAccount_GetAccount_OutputMessage">
5	<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAccountResponse" />
6 </wsdl:message>
7
8 <wsdl:portType name="IAccount">
9	<wsdl:operation name="GetAccount">
10 	<wsdl:input wsaw:Action="http://Example.org/IAccount/GetAccount" message="tns:IAccount_GetAccount_InputMessage" />
11 	<wsdl:output wsaw:Action="http://Example.org/IAccount/GetAccountResponse" message="tns:IAccount_GetAccount_OutputMessage" />
12	</wsdl:operation>
13 </wsdl:portType>
14
15 <wsdl:binding name="DefaultBinding_IAccount" type="tns:IAccount">
16	<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
17	<wsdl:operation name="GetAccount">
18 	<soap:operation soapAction="http://Example.org/IAccount/GetAccount" style="document" />
19 	<wsdl:input>
20  	<soap:body use="literal" />
21 	</wsdl:input>
22 	<wsdl:output>
23  	<soap:body use="literal" />
24 	</wsdl:output>
25	</wsdl:operation>
26
27 </wsdl:binding>
28 <wsdl:service name="AccountService">
29  	<wsdl:port name="IAccount" binding="tns:DefaultBinding_IAccount">
30    	<soap:address location="http://Example.org/IAccount" />
31  	</wsdl:port>
32 </wsdl:service>

W samej uproszczonej implementacji mamy 3 kroki:

set account id --- odpowiada za przypisanie do payload-u komunikatu wartości account_id. Krok realizowany za pomocą Data Weave.

fig2.webp

/account --- wywołanie REST-owej usługi w ramach aplikacji business-account.

fig3.webp

Response-mapping --- transformacja odpowiedzi z business-account do XML zgodnego z WSDL.

fig4.webp

webapp-channel

Druga aplikacja webapp będzie korzystać z naszego nowego API REST opartego o kanoniczny model w JSON-ie.

Usługi zostały zdefiniowane w ramach pliku RAML i opublikowane w ramach aplikacji webapp-channel. Poniżej jej uproszczona definicja a także realizacja w ramach Mule ESB.

1#%RAML 1.0
2title: Webapp API
3
4types:
5 Account:
6  type: object
7  properties:
8   name: string
9   phone: string
10   id: string
11
12/account/{id}:
13 get:
14  responses:
15   200:
16    body:
17     application/json:
18      type: Account
fig5.webp

Analogicznie jak w przypadku aplikacji sap-channel mamy HTTP input odpowiedzialny za wystawienie usługi GET /account/{id} oraz APIkit za właściwy routing na przepływ realizujący implementację. W naszym scenariuszu zakładamy, że webapp operuje na modelu kanonicznym w JSON, gdzie nie ma potrzeby wykonywania mappingu pomiędzy modelami stąd implementacja polegająca na wywołaniu operacji GET /account{id} z aplikacji business-account bez mapowania zwrotnego.

business-account

Aplikacja business-account zgodnie z założeniami ma wystawiać kanoniczny interfejs oraz realizować jedynie orkiestrację usług.

fig6.webp

Aplikacja odbiera HTTP GET, wykonuje wywołanie usługi pobrania danych o koncie z systemu salesforce za pomocą aplikacji salesforce-adapter. Następnie w ramach kroku “check status” sprawdzamy czy dane o koncie zostały zwrócone. Jeśli tak, zwracamy odpowiedź, w przeciwnym razie pobieramy dane o koncie z systemu bazodanowego.

fig7.webp

salesforce-adapter

Pierwsza z dwóch aplikacji odpowiedzialnych za integrację z systemami domenowymi. Zadaniem tej aplikacji jest odebranie operacji HTTP GET z warstwy business, zbudowanie requestu wyjściowego do systemu Salesforce oraz przetworzenie odpowiedzi do modelu kanonicznego w JSON.

fig8.webp

Pierwszym ważnym krokiem w przepływie jest wykonanie operacji SELECT w systemie Salesforce. Realizujemy to za pomocą wbudowanego konektora. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi DataSense pobieramy metadane obiektów z Salesforce na których będziemy pracować. Pobranie tych danych daje nam możliwość budowania zapytań za pomocą narzędzia Query Builder oraz możliwość łatwego mapowania w kroku “map to json” ponieważ mamy zaimportowany model danych obiektu zwrotnego z Salesforce.

fig9.webp

Następny krok to weryfikacja czy Salesforce zwrócił odpowiedź. W przypadku pobrania danych, dokonujemy mapowania z obiektu Account zwracanego przez Salesforce do odpowiedzi kanonicznej w JSON.

fig10.webp

W przeciwnym razie, za pomocą komponentu Groovy możemy wygenerować wyjątek, który spowoduje nam zwrócenie HTTP 404 Resource not found.

throw new org.mule.module.apikit.exception.NotFoundException()

Wygenerowanie tego wyjątku spowoduje zwrócenie do business-account statusu 404 na bazie którego przepływ zdecyduje o wywołaniu dodatkowo aplikacji database-adapter.

database-adapter

Druga z dwóch aplikacji domenowych. Jej zadanie jest identyczne jak w salesforce-adapter. Aplikacja ma na bazie przekazanego id pobrać z bazy danych informacje o koncie oraz wygenerować odpowiedź w modelu kanonicznym w JSON.

fig11.webp

Podobnie jak w przypadku Salesforce, tak tu mamy możliwość skorzystać z wbudowanego konektora, który wykorzystuje DataSeanse w celu pobrania modelu danych.

fig12.webp
fig13.webp

Omówiliśmy jeden z bardzo typowych scenariuszy integracyjnych, z którymi można spotkać się na projekcie wdrożenia ESB. W modelowym wdrożeniu interfejs usług publikowanych na ESB byłby przedstawiony systemom klienckim (konsumentom API) podczas etapu analizy i cała późniejsza realizacja byłaby skupiona na implementacji katalogu usług oraz integracji Mule z systemami domenowymi. Takie projekty się zdarzają, sam miałem przyjemność brać udział w dwóch takich, jednak większość decyzji o wdrożeniu warstwy integracyjnej zapada w realiach, w których systemy w przedsiębiorstwie istnieją od wielu lat i ESB ma za zadanie pewne rzeczy poprawić, inne uporządkować, wprowadzić pewną przewidywalność w projektowaniu przyszłych zmian i funkcjonalności. W takich warunkach nie jesteśmy w stanie zrobić modelowego wdrożenia, omawianego często na konferencjach, ale możemy za pomocą ESB znacznie uporządkować rzeczywistość, z jaką zmagają się osoby odpowiedzialne za rozwój IT w przedsiębiorstwie.

Wszystkie posty z tego cyklu:

 1. Wstęp do integracji systemów w oparciu o Mule ESB
 2. Wstęp do integracji systemów w oparciu o Mule ESB (część 2)

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

4 czerwiec

Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR 2024 już za nami

Druga edycja Dni Użytkowników systemu Omega-PSIR była skierowana do władz i pracowników ponad 45 Bibliotek uczelni wyższych oraz inst...

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...