Zaawansowane programowanie w języku Python

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: PYTHON/ADV

Powiadom
o kolejnych terminach

# analysis

O szkoleniu

DLA KOGO?

Średnio zaawansowani programiści programujący w języku Python

Programiści tworzący aplikacje głównego nurtu oraz aplikacje sieciowe w języku Python

WYMAGANIA

umiejętność programowania w Python i znajomości podstawowych struktur danych

biegłe posługiwanie się wybranym środowiskiem IDE (PyCharm, PyDev)

znajomość koncepcji programowania obiektowego, systemowego i aplikacyjnego

umiejętność posługiwania się narzędziem debuggera języka Python

znajomość koncepcji związanych z programowaniem w języku Python na poziomie średnio i zaawansowanym

ZALETY

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu zdobędą umiejętności analizy obiektowej i idiomów językowych Python oraz identyfikacji wąskich gardeł przetwarzania

Uczestnicy nauczą się tworzyć aplikacje z użyciem asynchronicznej komunikacji sieciowej, tworzyć zaawansowane struktury danych oraz wybierać i używać paradygmatów programowania

Cele szkolenia

Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python

Osadzenia zaawansowanych narzędzi i procesów tworzenia oprogramowania w realiach współczesnych wymagań Inżynierii Oprogramowania

Dokonania konsolidacji wiedzy i uzupełnienia braków w kompetencjach w zakresie

Zapoznanie się z alternatywnymi wersjami interpretera

Pogłębienie znajomości mechanizmów języka Python

Program

 • Introspekcja
 • Debugging w IDE
 • Static typing vs dynamic typing
 • Mikrobenchmark - `timeit`
 • Wydajność wbudowanych struktury i typów danych
 • Moduł `collections`
 • Deklaracja zmiennych
 • Używanie w funkcjach, metodach i klasach
 • Definiowanie typów złożonych i szablonów typów
 • Wykorzystanie narzędzi do sprawdzania typów
 • Wykorzystanie narzędzi do dodawania typów do istniejącego kodu
 • Funkcje i metody wieloparametrowe - `*args`, `**kwargs`
 • Obiekt Callable
 • Rekurencja
 • Elementy paradygmatu funkcyjnego - `map`, `filter`, `reduce`, `zip`, `all`, `any`
 • Funkcje anonimowe - `lambda`
 • Domknięcia (closure)
 • Monkey patching
 • Moduł `functools`
 • Tworzenie obiektów dat, parsowanie i formatowanie - `datetime`
 • Przesunięcia czasu i obliczenia dat, przesunięcia o miesiąc - `timedelta`
 • Obsługa stref czasowych - `pytz`
 • Środowiska wirtualne - `venv`
 • Tworzenie własnych paczek: `setup.py`, `setup.cfg`
 • Zarządzanie zależnościami
 • Upload do `pypi.org` - `sdist`, `bdist`, `wheel`
 • Generowanie pakietów - `zipapp`
 • Preprocessor - `cython`
 • Alternatywny kompilator Python - `pypy`
 • Generowanie plików wykonywalnych dla systemu operacyjnego
 • Narzędzia integracji modułów w języku C i C++
 • Serializacja obiektów z relacjami do formatu CSV - `csv`
 • Serializacja obiektów oraz dat do formatu JSON - `json`
 • DB API na przykładzie `sqlite3`
 • ORM - `SQLAlchemy`, `Django ORM`
 • Dziedziczenie i kompozycja klas mixin
 • Przeciążanie operatorów
 • Mechanizm klas danych - `dataclasses`
 • Pola i metody statyczne - `staticmethod`, `classmethod`
 • Inicjacja klas i konstruktory - `__new__()` vs `__init__()`
 • MRO (ang. Method Resolution Order)
 • Mechanizm metaklas
 • S.O.L.I.D. principles, Tell-Don't-Ask i dobre praktyki
 • Akcesory - `setattr`, `getattr`, `hasattr`
 • Descriptor
 • String formatting - `__str__()`, `__repr__()`, `__format__()`
 • Comprehensions i Generator Expressions
 • Dekoratory funkcyjne oraz klasowe i moduł `functools`
 • Iterator i moduł `itertools`
 • Context Manager i moduł `contextlib`
 • Singleton
 • MVC
 • Gateway
 • State Machine
 • Event Listener
 • Factory
 • Context Dependency Injection
 • Callback
 • Proxy
 • Memoize
 • Wieloprocesowość * `multiprocessing`
 • Wielowątkowość i model Worker - `threading`
 • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
 • Mechanizmy blokujące - `lock`
 • Kolejki - `queue`, `deque`
 • Programowanie asynchroniczne - `asyncio`
 • Statyczna analiza kodu źródłowego - `pylint`, `pylama`, `sonarlint`, `pyflakes`
 • Standard programowania PEP8, PEP20 i dobre praktyki - `pycodestyle`
 • Testy jednostkowe - `doctest`, `unittest`
 • Logowanie zdarzeń i informacje ostrzegawcze - `logging`, `warnings`
 • Print formatting i interpolacja zmiennych - `print`, `pprint`
 • Profiling, mierzenie złożoności cyklometrycznej, obliczeniowej i pamięciowej
 • Jak wdrożyć powyższe techniki w proces CI/CD
 • Deployment - `Docker`, `Docker-compose`
 • ReStructuredText i dokumentacja - `sphinx`
 • Protokół HTTP, metody, nagłówki, mimetype, statusy, kody odpowiedzi, sesje, cookies, wersjonowanie API
 • Proste i bardziej zaawansowane zapytania - `request`
 • Wprowadzenie do tworzenia serwerów HTTP
  • Moduł biblioteki standardowej Python - `http`
  • Micro web framework - `Flask`
  • Web framework - `Django`

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.