Nowoczesne aplikacje internetowe oparte o JEE7 (JSF2.2, EJB3.2, JPA2.1, CDI1.1, AJAX)

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: JEE7/JSF

# ejb3.2

# jsf2.2

# cdi1.1

# jpa2.1

# jee7

# ajax

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do programistów aplikacji internetowych na platformie JEE, pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje o najnowsze technologie, a także dla osób znających język Java i pragnących rozpocząć swoją przygodę z aplikacjami internetowymi od najnowszych technologii.

Szkolenie realizowane jest z użyciem najnowszej odsłony Java Enterprise Edition – wersji 7, która kusi możliwościami lecz nie ma jeszcze pełnego wsparcia u dostawców serwerów aplikacji. Dla osób pragnących pracować z ugruntowanymi technologiami polecamy szkolenie WEB2.

WYMAGANIA

Od uczestników wymagana jest przynajmniej podstawowa umiejętność programowania w języku Java (do poznania na kursie J/JP), podstawy relacyjnych baz danych i SQL.

ZALETY

Program obejmuje całościowo i wyczerpująco zagadnienia tworzenia aplikacji internetowych.

W przeciwieństwie do większości szkoleń, szkolenie to nie koncentruje się na jednej technologii, lecz zawiera najważniejsze zagadnienia z wybranych technologii.

Dzięki temu, uczestnicy po skończeniu szkolenia, będą mogli tworzyć samodzielnie kompletne aplikacje WWW, uzupełniając już we własnym zakresie wiedzę o pojawiające się nowe potrzeby.

Program jest ciągle uaktualniany tak, by uwzględniać nowo powstające trendy.

Cele szkolenia

Nauka projektowania i implementowania aplikacji na platformie JEE z wykorzystaniem technologii będących treścią szkolenia.

Zdobycie umiejętności tworzenia skalowanych aplikacji, zgodnie z arkanami sztuki: od komponentów biznesowych po wysoce ergonomiczne i funkcjonalne interfejsy wpisujące się w nurt WEB 2.0.

W szczególności: szczegółowe poznanie technologii prezentacji JSF2.2 włącznie z tworzeniem własnych walidatorów, konwerterów czy komponentów.

Zaznajomienie się z popularnymi, bogatymi bibliotekami komponentów, takimi jak RichFaces, IceFaces.

Nauka projektowania i implementowania warstwy logiki biznesowej w oparciu EJB 3.2, w połączeniu z mechanizmem mapowania relacyjno-obiektowego JPA2.1.

Poznanie specyfikacji CDI.

Program

 • Wprowadzenie do platformy Java Enterprise Edition
 • Omówienie komponentów i specyfikacji JEE w tym JNDI, JMS, Servlet, JSP, EJB, CDI, webserwis
 • Zagadnienia projektowania aplikacji na platformie JEE, doboru technologii, bezpieczeństwa etc.
 • Typy komponentów EJB 3.x
 • Zasada działania
 • Komponenty sesyjne:
 • Stanowe
 • Bezstanowe
 • Komponenty typu Singleton
 • Cykl życia komponentów, nasłuchiwanie i sterowanie cyklem życia
 • Rodzaje dostępów
 • Lokalny
 • Lokalny bez-interfejsowy
 • Zdalny
 • Zdalny przez usługę web service
 • Wywołania asynchroniczne metod komponentów sesyjnych
 • Zagadnienia współbieżności w odwoływaniu się do komponentów:
 • Zachowanie kontenera
 • Współbieżność zarządzana przez kontener i współbieżność zarządzana przez komponent
 • Komponent stanowy w kontekście współbieżności
 • Korzystanie z zasobów przez komponenty EJB
 • Słowo o JCA
 • Przestrzenie nazw JNDI i wyszukiwanie zasobów
 • Inversion of Control w odwoływaniu do zasobów
 • Interceptory
 • Model wyjątków
 • Komponenty Sterowane Wiadomością:
 • JMS2.0
 • Zasada działania
 • Rodzaje komunikacji
 • Bezpieczeństwo komponentów
 • Transakcje zarządzane przez kontener i komponent
 • Transakcje zarządzane przez kontener (CMT)
 • Atrybuty transakcji w kontekście scenariuszy użycia
 • Transakcje a wyjątki
 • Synchronizacja stanu w komponencie stanowym
 • Transakcje zarządzane przez komponent (BMT) – podstawy JTA
 • JTA a JTS, CORBA
 • Transakcje zarządzane przez klienta
 • Usługi czasowe (TimerService)
 • Interfejsy Timer i TimerService
 • Automatyczne uruchamianie usług w oparciu o kalendarz
 • @Schedule, @Schedules, @Timeout
 • Usługi webservice w kontekście EJB
 • Podstawy webservice
 • JAX-WS/JAX-RS a EJB/CDI
 • Przygotowanie, konfigurowanie i wdrażanie aplikacji
 • Jako samodzielny moduł EJB (jar)
 • Jako składowa aplikacji Enterprise (ear)
 • W obrębie aplikacji Web (war)
 • Kontener pełny (full) i lekki (light), profile serwera JEE
 • EJB w kontenerze zaembedowanym
 • Testowanie komponentów EJB
 • Wzorce Projektowe warstwy logiki i dostępu do logiki
 • Koncepcja Mapowania relacyjno-obiektowego
 • Klasy Encyjne
 • klasy proste
 • klasy zagnieżdżone
 • Pola i dostęp do pól
 • Pola będące kolekcjami
 • Asocjacje – z uwzględnieniem krotności i kierunkowości
 • Klucze
 • Proste
 • Złożone
 • Automatyczne generowanie kluczy
 • Nazewnictwo obiektów w bazie danych
 • Domyślne mapowanie
 • Zmiana domyślnych mapowań
 • Kontekst trwałości (PersistentContext):
 • Zarządzany przez kontener i zarządzany przez aplikację
 • Transakcyjny(Transaction) i rozszerzony(Extended)
 • Cykl życia encji
 • Operacje na danych
 • Transakcje
 • Zapytania
 • Tworzenie zapytań w JPQL
 • Składnia
 • Query i TypedQuery
 • Zapytania nazwane
 • Zapytania natywne
 • JPA2.1 Criteria API
 • Idea Criteria API, podstawowe składowe
 • MetaModel
 • Koncepcja
 • Klasy MetaModel w postaci kanonicznej i niekanonicznej
 • MetaModel API
 • Tworzenie silnie typowanych zapytań
 • Tworzenie słabo typowanych, dynamicznych zapytań
 • Edycja zapytań
 • Podejścia alternatywne: LIQUidFORM
 • Typowe scenariusze, w tym serach-within i serach-by-example
 • Zapytania natywne, mapowanie wyników
 • Metody nasłuchiwania cyklu życia
 • Walidacja
 • Bean Validation 1.1
 • Koncepcja Bean Validation
 • Definiowanie i nakładanie ograniczeń na typy, pola, metody
 • Parametryzowanie ograniczeń
 • Wbudowane ograniczenia
 • Komponowanie ograniczeń złożonych
 • Tworzenie walidatorów
 • Proces walidacji
 • Pola, obiekty i grafy obiektów
 • Grupy i sekwencje
 • Blokowanie dostępu do pola oraz kaskadowego dostępu
 • API i wyjątki
 • Dostosowywanie treści błędów walidacyjnych
 • JPA2.1 a Bean Validation
 • Konfiguracja walidacji
 • Zasada działania Bean Validation w kontekście JPA
 • Ograniczenia walidujące a generacja obiektów bazy danych
 • Modele i implementacja dziedziczenia
 • Zagadnienia spójności danych
 • Optimistic locking
 • Pessimistic locking
 • Rozszerzenia w JPA2.1
 • Cache drugiego poziomu
 • Idea cache 2 poziomu
 • Konfiguracja i tryby pracy cache
 • Konfiguracja encji
 • Interakcja cache < - > baza
 • Cache w oparciu o Hibernate (dla szkolenia bazującego na hibernate)
 • Cache w oparciu o mechanizmy JPA2.1
 • Zagrożenia
 • Testowanie komponentów wykorzystujących JPA
 • Konfiguracja i deployment
 • Jako aplikacja Java SE/dektop
 • Jako moduł web
 • W obrębie modułu ejb
 • JPA a biblioteki dostawców (Hibernate, Toplink, EclipseLink, OpenJPA)
 • Zagadnienia specyficzne dla Hibernate (dla szkolenia bazującego na hibernate)
 • Hibernate API
 • Wybrane dodatkowe możliwości
 • Podprojekty Hibernate: Search, Shards, Validator, Envers
 • Wzorce Projektowe warstwy dostępu do danych
 • Wprowadzenie
 • Cykl życia servletu
 • Współdzielenie informacji
 • Tworzenie i inicjalizacja servletu
 • Obsługa żądań i odpowiedzi
 • Filtrowanie żądań
 • Uploading plików, Media-typy
 • Dostęp do WebContext
 • Asynchroniczność
 • Nieblokujące operacje I/O
 • Wsparcie dla HTTP 1.1
 • Bezpieczeństwo z poziomu servletu
 • Wprowadzenie do JSF
 • Typowe problemy aplikacji Webowej
 • Wprowadzenie do modelu komponentowo-zdarzeniowego
 • Cykl przetwarzania żądania
 • Rodzaje żądań
 • Fazy cyklu
 • Przetwarzanie pełne i częściowe
 • Komponentowy model interfejsu
 • Główne klasy i interfejsy
 • Model zarządzania beanami logiki
 • Idea i rodzaje zasięgów
 • Konfiguracja
 • Zasięgi „Custom”
 • Expression Language
 • Definiowanie widoku
 • Przegląd dostępnych komponentów standardowych
 • Biblioteka HTML
 • Biblioteka Core
 • View Declaration Language
 • JSF w oparciu o facelets
 • Korzyści wynikające z technologii
 • Mechanizmy szablonowania
 • Wbudowane znaczniki
 • Tworzenie komponentów złożonych (Composite Components)
 • Historia - JSF w oparciu o JSP
 • JSF a REST
 • Wsparcie dla HTML5
 • Model konwersji
 • Konwertery wbudowane
 • Tworzenie konwerterów
 • Model walidacji
 • Walidatory wbudowane
 • Tworzenie walidatorów
 • Walidator domyślny
 • Bean Validation 1.1 a JSF
 • Zdarzenia związane z walidacją
 • Realizacja nietypowych/złożonych scenariuszy walidacji
 • Model zdarzeń
 • Zdarzenia i słuchacze – podstawy modelu zdarzeniowego
 • Zdarzenia akcji i zmiany wartości
 • Zdarzenia zmiany faz
 • Zdarzenia systemowe
 • Model nawigacji
 • Nawigacja „klasyczna”
 • Nawigacja skrócona
 • Nawigacja warunkowa
 • Dynamiczna konfiguracja nawigacji
 • Pull i push MVC
 • Główne składowe aplikacji JSF i internacjonalizacja
 • Typowe problemy przy tworzeniu interfejsu min
 • Formularz w postaci tabelki
 • „Inteligentna” paginacja
 • Master-Detail, LOV
 • Obsługa błędów
 • Zasoby aplikacji
 • Żądanie o zasoby (Resuorce Request) i jego obsługa
 • Zależności od zasobów
 • Znaczniki i obiekty EL
 • Pakowanie i internacjonalizacja zasobów
 • Wzbogacanie komponentów – Behaviour
 • Tworzenie komponentów „od zera”
 • Tworzenie komponentów
 • Tworzenie rendererów
 • Tworzenie znaczników
 • Pakowanie i konfiguracja aplikacji, fazy projektu
 • Testowanie interfejsu zbudowanego na JSF (JSFUnit/Selenium)
 • Zabezpieczanie aplikacji
 • Koncepcja AJAX i modele komunikacji
 • Przegląd podejść do tworzenia aplikacji AJAX (warstwowe – JSF, klient-serwer – GWT, …)
 • Tworzenie aplikacji AJAX „od zera” (XMLHttpRequest)
 • JSON
 • Wprowadzenie
 • Java API for JSON Processing
 • JSON w RESTFull webservice
 • Podstawy bibliotek Prototype i JQuery w kontekście manipulacji drzewem DOM i komunikacji AJAX
 • „Natywne” podejście JSF2
 • Znacznik f:ajax i Ajax Behaviour
 • Przetwarzanie żądań typu Ajax
 • Przetwarzanie częściowe (Partial processing)
 • Selektywne działania na drzewie komponentów
 • Kolejkowanie
 • Obsługa błędów
 • Popularne biblioteki współpracujące z JSF
 • PrimeFaces
 • OmniFaces
 • RichFaces
 • PrettyFaces
 • IceFaces
 • Podstawowe pojęcia
 • Ziarno
 • Kontekst
 • Zasięg
 • Wstrzeliwanie zależności
 • Ziarna
 • Managed beans
 • Session means
 • Specjalizacja
 • Aktywne i nieaktywne ziarna
 • Zasięgi
 • „Klasyczne” zasięgi wbudowane
 • Zasięg konwersacji
 • Zasięg zależny
 • Tworzenie niestendartowych zasięgów
 • Zasięg domyślny
 • Cykl życia obietków kontekstowych
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Miejsca docelowe wstrzeliwania
 • Kwalifikatory, alternatywy, stereotypy
 • Wstrzykiwanie po nazwie
 • Metody fabrykujące
 • Model zdarzeń i słuchaczy
 • Użycie CDI w kontekście aplikacji EJB/JSF

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.