Bazy danych NoSQL - Redis

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:REDIS

Poziom zaawansowania:

redis

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu.
Dostępne wyłącznie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Bazy danych NoSQL - Redis

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać systemy oparte o skalowalne bazy danych NoSQL, a w szczególności osób, dla których wydajność opracowywanych rozwiązań oraz wolumen przetwarzanych danych ma wysoki priorytet
 • Szkolenie jest także kierowane do osób zajmujących się obecnie tworzeniem relacyjnych baz danych, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o technologie alternatywne, które stopniowo wypierają bazy relacyjne z poszczególnych obszarów zastosowań

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość baz danych oraz podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę baz danych NoSQL jak i całościowe przedstawienie bazy danych Redis
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona
 • Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Baza danych typu NoSQL, funkcjonalność, zastosowanie i ograniczenia
 • Wprowadzenie do baz nierelacyjnych, w szczególności baza danych Redis

Program

Wprowadzenie do baz danych NoSQL

 • Przyczyna powstania baz chmurowych
 • Spójność, Dostępność, Odporność na partycjonowanie
 • Twierdzenie CAP
 • Co różni bazy NoSQL od baz relacyjnych
 • Podstawowe parametry baz NoSQL
 • Klasyfikacja i przegląd baz NoSQL (Cassandra, HBase, Mongo, Riak, CouchDB, Tokyo Cabinet, Voldemort, etc.)
 • Problem transakcyjności i replikacji w bazach danych NoSQL, w tym w Redis
 • Unikalne cechy Redis

Podstawowy pracy z Redis

 • Składowe Redis
 • Korzystanie z redis-cli
 • Dostęp do Redis za pomocą bibliotek zewnętrznych
 • Podstawowe operacje na danych

Typy danych w Redis

 • Łańcuchy znakowe
 • Listy
 • Sety
 • Posortowane sety
 • Hashe

Modelowanie domeny z wykorzystaniem typów danych Redis

 • Model domeny a model danych
 • Model logiczny, koncepcyjny, fizyczny a typy danych redis
 • Modelowanie zależności - agregacja, kompozycja, dziedziczenie itd
 • Ograniczenia i rzeczywiste problemy, dobre i złe praktyki
 • Przykłady

Komendy w Redis

 • Dotyczące kluczy: RANDOMKEY, SCAN
 • Dotyczące operacji na typach danych: APPEND, HKEYS
 • Pub/Sub: PUBLISH, SUBSCRIBE
 • Dotyczące transakcji: MULTI, WATCH
 • Dotyczące serwera: SHUTDOWN, SAVE
 • Dotyczące połączenia: AUTH, SELECT

Wewnętrzne mechanizmy

 • Dynamiczne łańcuch znakowe
 • Zdarzenia
 • Pamięć wirtualna
 • Obsługa połączeń od klientów
 • Obsługa sygnałów POSIX
 • Redis RDB Dump File Format
 • Redis Serialization Protocol

Klastrowanie, wysoka dostępność, odporność na awarie

 • Sharding
 • Redis Sentinel
 • Partycjonowanie
 • Replikacja
 • Persystencja
 • Backupowanie

Mechanizmy automatyzacji pracy

 • Skrypty i interpreter Lua
 • Pipelining
 • Transakcje
 • Publish/Subscribe
 • Powiadomienia dotyczące kluczy
 • Wygasanie i czas życia kluczy/danych
 • Masowe operacje na danych

Wydajność i optymalizacja

 • Optymalizacja wykorzystania pamięci
 • Obsługa danych przekraczających ilość pamięci RAM
 • Skalowanie odczytów i zapisów
 • Benchmarki i redis-benchmark
 • Dobre praktyki

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja
 • Bezpieczeństwo na poziomie danych
 • Bezpieczeństwo na poziomie komend
 • Bezpieczeństwo w klastrze, bezpieczeństwo na poziomie procesów serwera, bezpieczeństwo sieciowe

Administracją bazą danych Redis

 • Instalacja i podstawowa konfiguracja Redis
 • Najczęstsze czynności administracyjne
 • Aktualizacja do wyższych wersji, migracja i backupowanie danych
 • Dodawanie/usuwanie węzłów do repliki/klastra oraz resynchronizacja
 • Panele administracyjne i monitorujące, narzędzia wspomagające
 • Pozostałe czynności administracyjne

Diagnostyka problemów i sytuacje awaryjne

Przegląd narzędzi, bibliotek klienckich, sterowników

 • Redisson oraz Jedis w szczegółach jako przykłady biblioteki klienckiej dla Java
 • (opcja) StackExchange.Redis w szczegółach jako przykład biblioteki klienckiej dla .NET
 • Inne

Wdrożenia Redis w Polsce i na świecie

Podobne szkolenia